कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाडौ‌ं

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, कार्यालय परिसर

स‌ंयुक्त अपरेशन केन्द्र

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको मेडिकल सेल