• कृपया आफ्नो विवरण सच्याउनु पर्ने अवस्थामा सच्याउनु पर्ने विवरण मा खाली नछोड्नुहोला । सम्पूर्ण सच्याउने कुरा खुलाएर लेखेर पठाउनुहोस् ।
  • आफ्नो अन्य थप जानकारी सिस्टमबाट तत्काल प्राप्त गर्न आफ्नो इमेल, मोबाइल नं र राहदानी नं पूर्व भर्नुभएको फारम अनुसार सही भर्नुहोस् ।
  • फ्लाइट डिले भएको वा अर्को पटकलाई सरेको भए पनि सच्याउनु पर्ने विवरण मा मिति खुलाएर पठाउनुहोस् ।

विवरण सच्याउने फारम / सुझाव फारम

स्वघोषणा/Self-Declaration

  • उपरोक्त सवै विवरण ठिक छ झुटो ठहरे कारवाही भोग्न तयार छु।(The above information is correct and I am subject to legal consequences if found otherwise.)
  • क्वारेन्टाइनमा रहँदा सरकारबाट जारी स्वास्थ्य निर्देशनको पालना गर्नेछु।(I will abide by the health directives issued by Government of Nepal during my stay in Quarantine.)
  • मेरो कारणबाट परिवार र समाजमा यो रोग नफैलोस र यो रोगबाट आफू, परिवार र देशलाई बचाउन अनुसासनका सवै नियमहरु हुवहु पालना गर्नेछु।(I will take utmost care to abide by the health directives of Government of Nepal to contain the possible spread of COVID 19 from me to my community.)
  • आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टाइनमा रहँदा होटलको लागेको खर्च म आफूले नै व्यहोर्ने छु।(If I have chosen Hotel Quarantine, I am willing to pay for all my expenses during my stay there.)