• गुगल क्रोम (Google Chrome) वा फायरफक्स (Firefox) Web Browser बाट फारम भर्नुहोला ।
  • रातो चिन्ह लगाइएका विवरण नछुटाई भर्नुहोला । सही विवरण उपलब्ध भएपश्चात मात्र उक्त इमेलमा थप जानकारी पठाइनेछ ।
  • फारम भरिसकेपछिको तपाइँको System Generated Bar Code को Screenshot (Win + PrtSc) गरी वा Print प्रतिलिपि तुरुन्त सुरक्षित आफैँसँग राख्नुहोला ।
  • यदी पहिला नै यो फारम भरिसकेको भए फेरी दोहोराएर नभर्नुहोस् । आफूले पहिले प्राप्त गरिसक्नुभएको Bar Code उल्लेख गरी अध्यावधिक गराउनु पर्ने विवरणलाई Correction Support मा गई भरेर पठाउनुहोला ।
  • Flight बाट आगमन हुने यात्रुहरूको हकमा फारम भर्दा Flight Confirm भई PCR Report प्राप्त भइसकेपछि मात्र भर्दा उपयुक्त हुने ।

१. व्यक्तिगत विवरण

२. पारिवारिक विवरण

३. यात्राको विवरण (गत ३० दिनको)

बाट सम्म यात्रा को माध्यम उडान/गाडी नं. मिति Action

४. जाने देशको विवरण

५. नेपाल फर्केने भावी योजना

६. स्वास्थ्य विवरण

महिलाहरुको हकमा मात्र

स्वघोषणा

  • उपरोक्त सवै विवरण ठिक छ झुटो ठहरे कारवाही भोग्न तयार छु।
  • विदेशमा क्वारेन्टाइनमा रहँदा त्यहांको सरकारबाट जारी स्वास्थ्य निर्देशनको पालना गर्नेछु।
  • गन्त्व्य देशको कोभिड-१९ सम्बन्धि सबै नियमको जानकार छु र यो रोग नफैलोस र यो रोगबाट आफू र अन्यलाई बचाउन अनुसासनका सवै नियमहरु हुवहु पालना गर्नेछु।