• गुगल क्रोम (Google Chrome) वा फायरफक्स (Firefox) Web Browser बाट फारम भर्नुहोला ।
  • Fields marked with astrisk(*) are mandatory.

Domestic Travellers' Detail

स्वघोषणा

  • उपरोक्त सवै विवरण ठिक छ झुटो ठहरे कारवाही भोग्न तयार छु।
  • मेरो कारणबाट परिवार र समाजमा यो रोग नफैलोस र यो रोगबाट आफू, परिवार र देशलाई बचाउन अनुसासनका सवै नियमहरु हुवहु पालना गर्नेछु।


 This form is Regulated By International Civil Aviation Organization ( अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको नियम अनुसारको फारम)