कोभिड-१९ संकट ब्यवस्थापन संचालन केन्द्र निर्देशक समितिका निर्णयहरु